Klachtenregeling

 

Klachtenregeling Picabia Opleidingen

Picabia Opleidingen doet er alles aan om binnen haar doelstellingen een goede training en opleiding te verzorgen. Desondanks kan het voorkomen dat een deelnemer meent in zijn belangen te zijn aangetast. Wanneer daarover geen rechtstreekse oplossing kan worden gevonden bij trainer of docent, biedt Picabia Opleidingen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke derde:

Naam: Dhr. J.H.M. Bos
Bedrijf: J.H.M Bos, Bedrijfsadviseur / Pauw Accountants
Adres: Twekkelerweg 252
Postcode: 7553 LS te Hengelo.
Telefoon: (074)2503565

Indienen van Klachten en Geschillen

Klachten dient u schriftelijk in te dienen binnen 4 weken nadat deze het heeft plaatsgevonden. Picabia Opleidingen zal er alles aan doen om zonder tussenkomst van een onafhankelijke derde de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen, uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht.

 1. Bij een klacht over de organisatie of inhoud van de training of opleiding of de wijze waarop deze wordt gegeven, bespreekt de klager de klacht in eerste aanleg met de trainer, die verantwoordelijk is voor de eerste lijns zorg bij problemen van de deelnemers.
 2. De trainer gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Indien dat niet het geval blijkt, deelt hij dat schriftelijk aan de klager mee en begeleidt hij de klager desgewenst bij de verdere procedure.
 3. De klacht dient vervolgens te worden ingediend binnen zes weken na de datum van de schriftelijke mededeling van de trainer aan Dhr. J.H.M. Bos. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend en omvat tenminste: - de naam en het adres van de klager; - de dagtekening; - een met redenen omklede (“gemotiveerde”) omschrijving van de klacht; - de maatregel die de klager verlangt.
 4. De klager kan zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, maar is hiertoe niet verplicht.
 5. Indien niet wordt voldaan aan de eisen, genoemd in de leden van dit artikel, dient de klacht door Dhr. J.H.M. Bos niet-ontvankelijk te worden verklaard en wordt dit aan de klager, de directie van Picabia Opleidingen en de overige betrokkenen gemeld.

 

Artikel 4: Behandeling van de klacht door de onafhankelijke derde, Dhr. J.H.M. Bos.

 1. J.H.M. Bos bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager en zendt onverwijld een afschrift van de klacht aan de directie van Picabia opleidingen.
 2. Na tenminste 2 weken en binnen ten hoogste 4 weken na verzending van de ontvangstbevestiging is er een gesprek tussen Dhr. J.H.M. Bos en de klager waarbij de klager en/of de (eventuele) andere betrokkene(n) binnen Picabia opleidingen.
 3. Tot de datum van dit gesprek zijn de partij(en) tegen wie de klacht zich richt gerechtigd een verweerschrift bij Dhr. J.H.M. Bos in te dienen onder gelijktijdige verzending van een afschrift daarvan aan de klager.
 4. Indien de klager tegenover Dhr. J.H.M. Bos aannemelijk kan maken, dat hij het verweerschrift niet heeft ontvangen, wordt het verweerschrift niet in de procedure betrokken.
 5. Alle betrokken partijen zijn gerechtigd bij het horen van een andere partij aanwezig te zijn.
 6. Van het horen wordt een verslag opgesteld. Het verslag wordt binnen 2 weken na het gesprek aan de directie van Picabia Opleidingen en alle betrokken partijen gezonden.
 7. Allen die bij de behandeling van een klacht zijn betrokken, nemen vertrouwelijkheid in acht.

Artikel 5: Uitspraak

 1. Binnen 2 weken na het horen van partijen neemt Dhr. J.H.M. Bos een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de directie van Picabia Opleidingen en alle betrokken partijen meegedeeld. Deze beslissing is voor partijen bindend.
 2. Deze beslissing is gedagtekend en houdt in: - namen en woonplaatsen van de partijen en de namen van de gemachtigden; - de gronden, waarop de uitspraak berust.
 3. De beslissing behelst dat: - de klacht niet-ontvankelijk is; of - de klacht ongegrond is; of - de klacht gegrond is.
 4. Indien Dhr. J.H.M. Bos de klacht gegrond acht, neemt hij maatregelen om de nadelen voor de klager zoveel als (nog) mogelijk weg te nemen. Dhr. J.H.M. Bos kan daarbij een termijn of termijnen stellen.
 5. Alle klachten en de wijze van afhandeling worden door Picabia Opleidingen geregistreerd en vertrouwelijk bewaard.